Cabinet C - Creative Collective

Algemene voorwaarden

1. Toepasselijkheid

 1. Door ondertekening van een overeenkomst met Cabinet C verklaart de opdrachtgever dat hij kennis heeft genomen van de algemene leveringsvoorwaarden van Cabinet C en dat hij met deze leveringsvoorwaarden akkoord gaat.
 2. Afwijkingen van de algemene leveringsvoorwaarden zijn alleen dan mogelijk, wanneer die expliciet in een overeenkomst tussen de opdrachtgever en Cabinet C opgenomen worden.

2. Aanbieding en acceptatie

 1. Alle offertes en prijsopgaven door Cabinet C zijn vrijblijvend op het ogenblik van de aanvaarding door de klant.
 2. Het ondertekenen van een door Cabinet C uitgeschreven en ongewijzigde offerte resulteert in een overeenkomst met Cabinet C.
 3. Offertes, prijsopgaven en aanbiedingen door Cabinet C blijven 30 dagen geldig, tenzij een andere termijn wordt vermeld door Cabinet C. Facturering geschiedt op basis van deze offerte.
 4. Alle wijzigingen in scope/functionaliteiten tijdens en/of na het traject worden in regie uitgevoerd aan het op dat ogenblik geldend uurtarief, tenzij anders afgesproken.
 5. Een samengestelde prijsopgave verplicht Cabinet C niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 6. Reis en verplaatsingskosten zijn steeds te dragen door de klant, tenzij anders uitdrukkelijk overeengekomen.

3. Annulatie

De klant heeft de mogelijkheid zijn bestelling te annuleren zolang Cabinet C haar werkzaamheden niet heeft aangevat en mits betaling van een schadevergoeding van 25% van de overeengekomen prijs, met een minimum van 750€.

4. Uitvoering van de overeenkomst

 1. Cabinet C zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
 2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Cabinet C het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Cabinet C aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerCabinet C behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Cabinet C worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Cabinet C zijn verstrekt, heeft Cabinet C het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
 4. Cabinet C is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Cabinet C is uit gegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Cabinet C kenbaar behoorde te zijn.
 5. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan Cabinet C de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
 6. Indien door Cabinet C of door opdrachtgever ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van opdrachtgever of een door opdrachtgever aangewezen locatie, draagt opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.
 7. Opdrachtgever vrijwaart Cabinet C voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan opdrachtgever toerekenbaar is.

5. Duur en beëindiging

 1. Cabinet C heeft het recht de overeenkomst(en) zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien blijkt dat derden onderhoud plegen of hebben gepleegd aan producten die door Cabinet C onderhouden worden.
 2. Cabinet C heeft het recht de overeenkomst(en) zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen wanneer de opdrachtgever zich niet, onbehoorlijk of onvolledig houdt aan de met Cabinet C gesloten overeenkomst(en) inclusief de bijbehorende leveringsvoorwaarden.
 3. Cabinet C heeft het recht de overeenkomst(en) zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien de opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, uitstel van betaling heeft aangevraagd of verkregen of anderszins het vrije beheer over zijn vermogen heeft verloren. De opdrachtgever heeft alsdan geen recht op enige schade vergoeding.

6. Levering en levertijd

 1. Cabinet C gaat na ontvangst van de benodigde gegevens, zo spoedig mogelijk van start met het aanmaken van de overeengekomen producten en/of diensten.
 2. Mocht Cabinet C onverhoopt niet in staat zijn binnen de overeengekomen levertijd aan zijn verplichtingen te voldoen, kan Cabinet C alleen schriftelijk in gebreke worden gesteld, waarbij Cabinet C een termijn van minimaal 14 dagen gegund wordt om haar verplichtingen na te komen.

7. Overmacht

 1. Cabinet C aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid wanneer Cabinet C als gevolg van overmacht niet aan zijn verplichtingen kan voldoen.
 2. In het geval dat de overmacht slechts tijdelijk van aard is, zal Cabinet C alsnog aan alle verplichtingen trachten te voldoen vanaf het moment dat dit redelijkerCabinet C weer mogelijk is. Wanneer in onderling overleg tussen de opdrachtgever en Cabinet C geconcludeerd wordt dat dit niet meer mogelijk is, zal de overeenkomst in onderling overleg herzien of ontbonden worden. Eventuele reeds geleverde prestaties door Cabinet C tot aan het moment van overmacht zullen alsnog gefactureerd worden.

8. Prijzen

 1. Alle geoffreerde en vermelde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij nadrukkelijk anders vermeld staat.
 2. Wijzigingen in de tarieven worden door Cabinet C minimaal 30 dagen van tevoren bekendgemaakt aan de opdrachtgever. Laatstgenoemde is gerechtigd de overeenkomst te beëindigen vanaf het moment dat de aangepaste tarieven van kracht worden.

9. Betaling

 1. Vanaf het moment dat een overeenkomst wordt gesloten tussen de opdrachtgever en Cabinet C is de opdrachtgever betalingsverplicht. Tenzij anders overeengekomen, zijn de facturen van Cabinet C betaalbaar 30 dagen na factuurdatum. De voorschotregeling en tussentijdse betalingen worden vermeld bij overeenkomst.
 2. Betwistingen dienen binnen de acht werkdagen na verzending van de factuur per aangetekend schrijven aan Cabinet C kenbaar gemaakt worden. Een betwisting kan in geen geval een uitstel of schorsing van betaling verantwoorden.
 3. Alle facturen zijn betaalbaar op hun vervaldag door overschrijving op het rekeningnummer van Cabinet C. Toegestane kortingen vervallen bij het niet respecteren van de algemene voorwaarden.
 4. Indien de opdrachtgever niet overgaat tot betaling binnen de 8 dagen na ontvangst van een aanmaning hiertoe door Cabinet C, is de opdrachtgever aan Cabinet C een nalatigheidsintrest verschuldigd aan de intrestvoet bepaald in artikel 5 van de Wet van 02/08/2002 ter bestrijding van de Betalingsachterstand bij Handelstransacties. Er wordt ook een administratiekost aangerekend van 50€.
 5. In genoemde gevallen behoudt Cabinet C zich het recht voor eventuele lopende werkzaamheden of geleverde diensten tijdelijk te staken, totdat de verschuldigde bedragen zijn ontvangen. De opdrachtgever mag in dat geval de door Cabinet C gemaakte creaties niet gebruiken.
 6. Opdrachtgever wordt pas eigenaar van of krijgt het gebruiksrecht op de geleverde goederen en/of diensten vanaf het moment dat hij aan al zijn verplichtingen jegens Cabinet C heeft voldaan.

10. Copyright

 1. Het eigendom van door Cabinet C verstrekte ideeën, concepten of (proef)- ontwerpen blijft volledig bij Cabinet C, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen wordt. In het laatste geval kan Cabinet C hiervoor een vergoeding bedingen. Bij gebleken schending van het genoemde eigendom is Cabinet C gerechtigd hiervoor een zelf vast te stellen doch redelijke vergoeding in rekening te brengen.
 2. Cabinet C behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.
 3. Al het door Cabinet C vervaardigde materiaal mag zonder de uitdrukkelijke toestemming van Cabinet C niet worden bewerkt of verwerkt in andere producten dan waarvoor het oorspronkelijk gemaakt is, tenzij hiervoor expliciet toestemming is verleend.

11. Hostingdiensten

 1. Voor de hosting werkt Cabinet C samen met een gespecialiseerde hostingpartner. Een beschrijving van de hosting diensten en de aansprakelijkheid van deze partner is opgenomen in de Service Level Agreement (SLA) van deze hostingpartner. Deze SLA kan worden aangepast of gewijzigd door de hostingpartner. Op eerste verzoek van de klant bezorgt Cabinet C de klant een kopie van de actuele versie van de SLA.
 2. De hostingdiensten worden door Cabinet C aan de klant verstrekt per kalenderjaar, mits betaling door de klant van de verschuldigde vergoeding. De actuele prijslijst kan worden opgevraagd op de website van Cabinet C en wordt jaarlijks aangepast. Indien de klant deze dienst wenst op te zeggen, dient hij dit te doen door uiterlijk tegen 1 december zijn opzeg aan Cabinet C over te maken per aangetekende brief. Bij laattijdige opzeg zal de klant de vergoeding voor het volgende kalenderjaar verschuldigd zijn.

12. Domeinnaam

Indien de klant een domeinnaam bestelt via Cabinet C, dan komen de rechten verbonden aan deze domeinnaam uitsluitend toe aan de klant. Cabinet C staat als agent in voor het beheer van de domeinnaam voor zover de klant hiertoe de verschuldigde jaarlijkse vergoeding betaalt aan Cabinet C. Deze beheerovereenkomst is van onbepaalde duur en kan per aangetekende brief worden opgezegd uiterlijk één maand voor de verjaardag van de domeinnaamregistratie.

11. Aansprakelijkheid

 1. Voor zover Cabinet C bij haar activiteiten afhankelijk is van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waarop Cabinet C weinig of geen invloed kan uitoefenen kan Cabinet C op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook voortkomend uit deze relaties met Cabinet C of het ervan verbreken ongeacht of deze schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende de relatie met Cabinet C.
 2. In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is Cabinet C slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding tot het factuurbedrag. Iedere aansprakelijkheid van Cabinet C voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen vergoeding van indirecte schade, gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst.
 3. Opdrachtgever vrijwaart Cabinet C voor alle aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen ter zake schade die enigerlei wijze is ontstaan door het onrechtmatig, dan wel onzorgvuldig gebruik van de aan opdrachtgever geleverde producten en diensten van Cabinet C.
 4. De opdrachtgever dient er rekening mee te houden dat informatie die via internet verzonden wordt, door derden afgeluisterd kan worden. Cabinet C kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade in welke vorm dan ook veroorzaakt door het verzenden van vertrouwelijke of geheime informatie.
 5. Cabinet C is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van het door de opdrachtgever aangeleverde materiaal dat op de website van de opdrachtgever is aangebracht.
 6. De opdrachtgever dient Cabinet C terstond schriftelijk op de hoogte te stellen van wijzigingen in opdrachtgevers gegevens. Wanneer de opdrachtgever dit nalaat, is laatstgenoemde volledig aansprakelijk voor eventuele hierdoor veroorzaakte door Cabinet C geleden schade.
 7. Cabinet C is niet aansprakelijk voor schade die door de opdrachtgever of door derden wordt toegebracht aan de opgeleverde website in een kennelijke poging om deze te onderhouden.
 8. Cabinet C is niet aansprakelijk door gebreken in de dienstverlening van derden die door ons worden ingeschakeld.

12. Buitengebruikstelling

 1. Cabinet C heeft het recht geleverde producten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien de opdrachtgever ter zake van de overeenkomst een verplichting jegens Cabinet C niet nakomt, dan wel in strijd handelt met deze algemene voorwaarden. Cabinet C zal opdrachtgever vooraf in kennis stellen, tenzij zulks in redelijkheid niet van Cabinet C kan worden verlangd.
 2. De verplichting tot betaling van de verschuldigde bedragen blijft ook tijdens de buitengebruikstelling bestaan.
 3. Tot indienstelling wordt overgegaan indien opdrachtgever binnen een door Cabinet C gestelde termijn zijn verplichtingen is nagekomen.

13. Overdracht van rechten en verplichtingen

Cabinet C noch de opdrachtgever zijn gerechtigd hun rechten of plichten voortvloeiend uit gesloten overeenkomsten over te dragen aan een derde partij zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de wederpartij.

14. Klachten

Alle klachten, hetzij over de uitvoering van de werken, hetzij over een factuur dienen ons toe te komen per aangetekend schrijven op naam van Cabinet C CVBA, tav Peter Van Cutsem Korianderstraat 2 bus G, 9000 Gent, binnen de acht dagen die volgen op de levering van de goederen/diensten of de datum van verzending van de factuur. Het gedeeltelijk gebruik van de geleverde goederen of diensten heeft de aanvaarding van het gehele lot tot gevolg

15. Wijziging van de algemene leveringsvoorwaarden

 1. Cabinet C behoudt zicht het recht voor deze algemene leveringsvoorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
 2. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na schriftelijke bekendmaking van de wijziging.
 3. Indien de opdrachtgever niet akkoord gaat met de gewijzigde algemene leveringsvoorwaarden, is hij gerechtigd de overeenkomst te ontbinden met ingang van de wijzigingsdatum van de algemene leveringsvoorwaarden of binnen 7 dagen na de ontvangstdatum van de wijziging van de algemene leveringsvoorwaarden indien deze ontvangstdatum ligt na de ingangsdatum van de wijziging.

16. Verwerking persoonsgegegevens

 1. Voor zover de klant persoonsgegevens verwerkt op de server van Cabinet C, heeft Cabinet C de hoedanigheid van verwerker. De klant heeft de hoedanigheid van verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens in de zin van de Wet Verwerking Persoonsgegevens. De klant verklaart de verplichtingen die rusten op de verantwoordelijke voor de verwerking, opgenomen in deze wet, integraal na te leven.
 2. In het kader van de diensten voor de klant, verwerkt Cabinet C persoonsgegevens van de door de klant opgegeven contactpersonen. De contactgegevens van deze personen worden verwerkt voor het doeleinde ‘klantenbeheer’, i.e. om met de klant in contact te treden m.b.t. de diensten. De contactpersonen hebben een recht van toegang en verbetering m.b.t. hun gegevens.

17. Referentie

De klant gaat ermee akkoord dat het door Cabinet C voor de klant uitgevoerde werk wordt opgenomen in het referentieportfolio van Cabinet C.

18. Nietigheid

Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze voorwaarden ongeldig worden verklaard, zullen overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven.

18. Toepasselijk recht

AI onze overeenkomsten worden beheerst door het Belgisch recht. Alle betwistingen voortvloeiend uit onderhavige overeenkomst kunnen enkel beslecht worden voor de rechtbank van Gent.

Laatst aangepast: 3 december 2018